CELLECT HUNGARY KFT. ADATVÉDELMI
ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CELLECT HUNGARY Kft. (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén illetve kötelező szavatossági és jótállási jogok gyakorlása során, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A CELLECT HUNGARY Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-89908

II.Fogalom meghatározások

1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: CELLECT HUNGARY Kft.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai

vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és

terjesztése;

felhasználó: az a természetes személy, aki elektronikus levél küldésével vagy a www.cellect.hu oldalon található megrendelő lap kitöltésével megrendelésére irányuló szerződési nyilatkozatot tesz, továbbá az a természetes személy, akit a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megrendelő jogosultként a Társaság számára megjelöl. Felhasználónak minősül az a személy is, aki szavatossági és/vagy jótállási jogokat érvényesít a Társasággal, vagy a Társaság jogelődjével szemben.

III. A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó által megadható adat: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím.
A rendelési rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
A szavatossági és jótállási ügyintézés során kezelt adatok az 1. pontban megjelölt adatok, amennyiben ezek a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben előírtak szerinti jótállási és szavatossági ügyintézés során átadásra kerülnek.

IV.Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre egyrészt a www.cellect.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelésre másrészt a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet melléklete szerint kiadott jótállási és szavatossági jegyzőkönyvben foglaltak adatkezelési nyilatkozat elfogadásával kerül sor.
Az adatkezelés célja a kizárólag elektronikus úton megrendelhető termékekkel, illetve szavatossági és jótállási igényekkel kapcsolatos szolgáltatás biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a megrendelés alatt, illetve a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet mellékletében található.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (ld. III.2. pont) kezelésének célja a Társaság internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalán célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

V.Az adatkezelés elvei

A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VI.A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban foglalt kivételekkel harmadik félnek át nem adja.

Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:

a) az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg
b) a megrendelések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám, szállítási cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős partnereknek (Magyar Posta Zrt.)
A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által bármely termék megrendelésekor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásáról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése a megrendeléstől számított 3 éves határozott időtartamig vagy a Felhasználó által írásban közölt megszüntető kérelem beérkezésétől számított 10. munkanapig tart. Amennyiben Felhasználó a Társaság felé fizetést teljesített, úgy a vonatkozó adójogi szabályok szerint a Társaság a számlázási adatokat 5 éven keresztül köteles megőrizni. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén az Adatkezelő jogosult bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a Társaság részére küldött elektronikus levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelekről történő leiratkozás iránti szándék elektronikus levélben közölhető. Ilyen igény vagy szándék kizárólag a megrendelésben megadott e-mail címről terjeszthető elő érvényesen.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

IX.Adatfeldolgozás

A Társaság külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

X.Adattovábbítás lehetősége

A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

XI.Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XII. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő e-mail címére (info@cellect.hu) küldött elektronikus levélben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó által a megrendelésben megadott e-mail címről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő az e-mail kézbesítésétől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

 1. A vásárlás során a felhasználó, ha a Webáruhától szeretne vásásrolni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Webshopot üzemeltető és a Webáruház felhasználója között.
  2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem küldhet megrendelést a Webáruház felé. 

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció menete: webshopunkban külön regisztrációra nincs szükség csak a vásárlás folyamán *-gal jelölt mezők pontos kitöltése.
  2. A kosár használata: a kosárba kerülő termékeket a weboldal termékoldalain tudja kiválasztani. Egyszerre többet is, egy fajtából akár több darabot. A kosár tartalmát a Kosár ikonra kattintva tudja röviden megnézni, illetve a Kosár tartalma és a Fizetés felugró menükben tudja tovább módosítani vagy elkezdeni a fizetést.
  3. A megrendelés összeállítása: a megrendelés termékeit és a termékek rész- és teljes összegét a Kosár menüpontban láthatja. Itt még lehetőség van a kosár tartalmának módosításához, beleértve a mennyiségek és termékek változtatását külön-külön is, ezt a Kosár Összesen almenüben tudja megtenni a Kosár Frissítése menüpontra kattintva.
  4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja: a számlázási és szállítási adatok a fizetés végrehajtásáig módosíthatók. Ezután már csak külön email-ben lehet kezdeményezni a kovetlek@cellect.hu email-címen, mindaddig, amig a kiszállítás folyamata el nem indul.
  5. A megrendelés elküldése: A megrendelés a Pénztár menüben véglegesül az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és a megfelelő fizetési módok kiválasztása után.
  6. A megrendelés visszaigazolása: Ugyancsak a Pénztár menüben a megrendelés sikeres megtörténtéről kap azonnali igazolást, a rendeléshez tartozó egyéb azonosítókkal és a végösszeg adataival 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a vásárló megrendelést küld a Webáruház oldalán és a weboldal üzemeltetője a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a webshop üzemeltetője között (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  3. A szerződés magyar nyelven jön létre, amelyet a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárol. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és bizonyos érték alapján felállított minimum korlát felett a házhoz szállítás költségeit is.

 

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidők: a termékek kiszállítását a webshop üzemeltetője külső céggel végzi. A termékek kiszállítását minden alkalommal igyekszik a lehető legrövidebb időn belül eljuttatni az ügyfélnek. Alap elvárás a 3 munkanap. Ettől lényegesen hosszabb szállítási idő esetén az ügyfelet a webshop üzemeltetője köteles külön értesíteni.
  2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval előre megadott, tervezhető időpontban végzi.
  3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
  2. Online bankkártyás fizetéssel

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Elállási jog

Az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján szabályozott és gyakorolható.

Elállási nyilatkozatminta

Az elállási nyilatkozat formátuma megtalálható a weboldalon. A nyilatkozat email-ben történő beküldésére van szükség a kovetlek@cellect.hu email címre az elállás kezdeményezésére.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A jótállás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján szabályozott és gyakorolható.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 1. Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a webshop üzemeltetőnél, annak székhelyén: 1101 Budapest, Albertirsai út 3. Ebben az esetben a webshop munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a webshop üzemeltetőjének küldött elektronikus levélben ( kovetlek@cellect.hu ).

A levélnek tartalmaznia kell:

– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A webshopot üzemeltető cég adatai

Cég neve: Cellect Hungary Kft.

Székhely: H-1101 Budapest, Albertirsai út 3.

Adószám: 12837344-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-705860

Telefonszám: +36 1 219 0692

Email cím: kovetlek@cellect.hu

Egyéb megtekinthető információk

A webshopon megtalálható és elolvasható a Szállítási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat.